مطالعات موردی استایل اول

خانه مطالعات موردی استایل اول
blank image

مدیریت قطعات یدکی و موجودی (MRO)

blank image

برنامه ریزی مالی

هزینه یابی چرخه عمر دارایی LCC

blank image

رویکرد جمعی

برنامه ریزی و زمانبندی نگهداری و تعمیرات

blank image

ردیابی موجودی

تجزیه و تحلیل علل ریشه ای خرابی

blank image

برنامه ریزی مالی

نت مبتنی بر قابلیت اطمینان (RCM)

blank image

طراحی و معماری

ممیزی و استقرار استاندارد ایزو ۵۵۰۰۰

blank image

خدمات شغلی

شاخص های کلیدی عملکرد نگهداری و تعمیرات (KPI)

blank image

مدیریت مالی

PMO بهینه سازی نت پیشگیرانه