چرا سازمان ها از RCM – نت مبتنی بر قابلیت اطمینان دوری می کنند؟