چگونه پتانسیل مالی اجرای مدیریت دارایی های فیزیکی را ارزیابی کنیم؟