بدهی نگهداری و تعمیرات،هزینه های نگهداری و تعمیرات را تعیین می کند