برنامه ریزی مالی

خانه آموزش و توانمندی سازی نیروی انسانی
آموزش و توانمندسازی مدیریت دارایی های فیزیکی

آموزش ها و شایستگی هایی که باید در زمینه مدیریت دارایی های فیزیکی کسب کنیم

هوشمندسازی و تجزیه و تحلیل
PowerBI داده های نت با

تاریخ برگزاری : اردیبهشت

آنلاین

هوشمندسازی و تجزیه و تحلیل
PowerBI داده های نت با

آنلاین

تاریخ برگزاری : اردیبهشت

هوشمندسازی و تجزیه و تحلیل
PowerBI داده های نت با

آنلاین

تاریخ برگزاری : اردیبهشت

مدیریت دارایی های فیزیکی مبتنی
ISO 55000

آنلاین

تاریخ برگزاری : اردیبهشت

هوشمندسازی و تجزیه و تحلیل
PowerBI داده های نت با

تاریخ برگزاری : اردیبهشت

آنلاین

هوشمندسازی و تجزیه و تحلیل
PowerBI داده های نت با

آنلاین

تاریخ برگزاری : اردیبهشت

هوشمندسازی و تجزیه و تحلیل
PowerBI داده های نت با

آنلاین

تاریخ برگزاری : اردیبهشت

هوشمندسازی و تجزیه و تحلیل
PowerBI داده های نت با

آنلاین

تاریخ برگزاری : اردیبهشت